Napište nám:info@blokprotiislamizaci.cz
Islámský stát píše české muslimce Eman
eman baghdadi

RM, 28.12.2016

Minulý týden napsala asi neznámější česká muslimla Eman Ghaleb (17) dopis islámským učencům a mudžahedínům. Odpověděl ji sám velitel Islámského státu Dr. Abu Bakr al-Baghdadi, PhD. Nám se podařilo jeho dopis získat a přeložit. Dr. Baghdadi asi mlaďounkou Eman moc nepotěší …

I když my bychom si moc přáli aby výklad islámu byl správný ten, který šíří Eman, bohužel nemá pravdu ona, ale Dr. Baghdadi Ph.D. A dokáže to i doložit na přesných citacích Koránu i sunny.


 

Sestro Eman!

Naši bratři z České republiky nám přeložili a poslali dopis, který adresuješ Khalifátu – Islámskému státu v Iráku a Sýrii.

Tvůj text dokazuje, že náš milovaný prorok Mohamed ( mír s ním ), měl pravdu, když o ženách prohlásil, že jejich mysl je méněcenná.

 

Buchárí 3,48,826 : Mohamed se zeptal:„Nemá výpověď ženy, jakožto očitého svědka, poloviční váhu svědectví muže?“ Žena řekla:„Ano.“ Mohamed pokračoval:„Je to proto, že mysl ženy je méněcenná.“

 

Lžeš když tvrdíš, že my říkáme, že vedeme válku proti nevěřícím, a přitom zabíjíme především muslimy. My jsme nikdy netvrdili, že vedeme válku proti káfirům! Tak jam nám přikázal Alláh, tak my se snažíme aby na celém světě zavládl mír = islám, přesněji Dar al-Islam, dům míru. Prorok Mohamed (mír s ním) se opět vyjádřil zcela jasně! My co věříme, jsme povinni bojovat se všemi lidmi co nepřijímají, že není jiného Boha kromě Alláha, že není jiný právní kodex než Korán a sunna?

 

Sahíh Muslim 001,0031: Mohamed: „Bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu do té doby, dokud lidé nepřijmou, že neexistuje jiný bůh nežli Alláh a dokud neuvěří, že jsem jeho prorokem a nepřijmou všechna zjevení, která jsou skrze mě vysloveny. Když takto učiní, budu chránit jejich životy a majetek, pokud šaría nestanoví jinak, v tom případě pak jejich osud leží v rukou Alláhových.“

 

Pokud tvrdíš, že syrští, iráčtí či egyptští vojáci, ti psi co slouží světským vládcům jako je Asad, Hajdar Abádí či Sisi, skutečně přijali všechna zjevení, která nám seslal Alláh prostřednictvím svého proroka Mohameda (mír s ním), tak se přestaň nazývat muslimkou!

 

Lžeš, když tvrdíš, že jsme špatní muslimové, pokud zabíjíme v mešitách. Za prvé, to nezabíjíme my, ale Alláh naším prostřednictvím. Vždyť on je všemocný, to on vede naší mysl, naše ruce i naše zbraně. Za druhé, my útočíme vždy odůvodněně. Pokud máš problém s naším posledním útokem na mešitu 12.11., v Pakistánském Lasbele, kde se našim bratřím podařilo poslat do pekla 52 lidí, měla by jsi vědět, že to byli sůfisté a ti jsou ještě odpornější forma člověka, než křesťané. Uznáme, že šiité, Židé a ateisté jsou ještě mnohem horší, jenže ty už naši pakistánští bratři v Pakistánu vyhubili, nyní se tedy zcela oprávněně zaměří na tyto špatné muslimy.

 

Lžeš také když píšeš : „My muslimové jsme byli donuceni si zvyknout na vaše vraždění, ale nedokážeme vydržet zabíjení a strašení nevinných lidí naším jménem, jménem našeho náboženství a jménem naší knihy.“ Špatní muslimové jako jsi ty, by měli knihu studovat (chápeme, že ženy toho nejsou schopny, protože menstruují). Tvůj mahram, když už není schopen ti zavřít tvá drzá ústa, by ti měl vysvětlit, že my bojovníci Khalífatu usilujeme o mír na celém světě. A mír je islám.

Tvá nejodpornější lež je překroucený verš z Koránu, kde ty píšeš: „aby ten, kdo zabije jednoho člověka byl souzen, jakoby zabil lidstvo veškeré 5:32”. Jak si můžeš dovolit překroutit i slova samotného Alláha? I kdyby jsi po celý zbytek života byla vzornou, tichou a plně podřízenou otrokyní Alláha, jen za toto tě stejně čekají muka nekonečná v džeheně. Verše 27 – 43 pojednávají o Kainovi a Abelovi, o tom jak bratr zabije svého bratra.

 

Korán 5:32 A kvůli tomuto jsme předepsali dítkám Izraele, aby ten, jenž zabije jednoho člověka – nikoliv pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi – byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré. A aby ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré. A přišli k nim již dříve poslové naši s jasnými důkazy, avšak mnozí z nich i potom se dopouštěli přestupků na zemi.

 

Pokud umíš číst, jasně se můžeš dočíst, že vyjímkou je „nikoliv pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi”. Hned verš 33 upřesňuje :” A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabiti anebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy anebo budou ze země vyhnáni. A těm dostane se hanby na tomto světě, zatímco na onom světě je očekává trest nesmírný“.

 

Tato pasáž tedy vysvětluje, jak musí být naloženo s Židy, kteří odmítají Mohameda, a má daleko k tomu, aby diktovala vznešená morální pravidla. Ibn Warraq jí shrnuje takto: „Údajně vznešené názory jsou ve skutečnosti varováním Židům. ‚Podřiďte se, nebo‘, říká zpráva. Tyto verše, které mají daleko k odsuzování násilí, agresivně sdělují, že každý, kdo se staví proti prorokovi, bude zabit, ukřižován, zmrzačen a vyhnán!“ *

 

Myslíme si, že lžeš když tvrdíš, že prorok Mohamed (mír s ním) prohlásil, že by raději zboural Kaabu, než prolil krev nevinného. 1. Kaaba jako taková je dost možná modlářství, které každý zbožný muslim odmítá. Na černém kameni lze uznávat pouze to, že se ho dotýkal i sám prorok Mohamed (mír s ním). 2. Prorok Mohamed (mír s ním) nařídil pobít stovky lidí, například všechny muže z kmene Kurajšovců, jejich ženy a děti si pak rozdělili mezi sebe, nemyslíme si, že by byl tak útlocitný jak ty píšeš.

 

Nejsi muslimka! Pokud tvrdíš, že tvoji nejlepší přáteleé jsou křesťanka, ateisté a další kafíři, tak nejsi muslimka.

 

Korán 3:28 Nechť si věřící neberou káfiry za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A Alláh vás varuje před sebou samým a u Alláha je cíl konečný.

 

Jen v káfirské a dekadentní Británii nás podporuje 20% místních muslimských bratří a sester

Jen v káfirské a dekadentní Británii nás podporuje 20% místních muslimských bratří a sester

Vyhrožuješ nám, že se proti nám spojí všichni nevěřící po celém světě. Že pouze 0,01% muslimů je s námi. I kdyby jsi měla pravdu, že jen 0,01% bratří a sester je nakloněných vytvoření území míru (islámu) po celém světě, i tak je to 160.000 mudžahedínů! Navíc pravdu nemáš, je nás mnohem víc, 20 – 25% ze všech věřících.

Nejsi muslimka, protože píšeš, že věříš v „dobré lidi, ve spravedlnost, hodnoty, lidskost, v lásku a v dobro”. Tímto jsi dokonale popsala svět nevěřících! Kdyby jsi byla muslimkou, věříš v Allaha a jeho posla Mohameda (mír s ním). Píšeš, že se 5x denně modlíš! Kdyby to byla pravda, znala by jsi Takbír, který jasně říká:

 

Bůh je největší (třikrát).

Není boha kromě Boha.

Bůh je největší (dvakrát) a Jeho jest chvála.

Dozajista je Bůh největší.

Jeho jest hojná sláva.

Budiž Mu sláva, ve dne i v noci.

Není boha kromě Boha.

Splnil Svůj slib, podpořil služebníka (Muhammada),

daroval Svým vojákům velké vítězství a spojeným nepřátelům

zasadil rozhodnou porážku. Není boha kromě Boha a neuctíváme

nikoho kromě Něho, s upřímným zanícením, i když se to protiví

nepřátelům našim.

Ó Bože! Pozvedni a požehnej našeho mistra Muhammada

a lid našeho mistra Muhammada

a společníky našeho mistra Muhammada

a ty, kdo podporují našeho mistra Muhammada,

a manželky našeho mistra Muhammada

a potomky našeho mistra Muhammada

a sešli jim všem velký mír.

 

Nic o lásce a podobných dekadentních hodnotách křižáků se Takbíru neříká. Vůbec nic!

 


* citace Robert Spencer

All for Joomla All for Webmasters