Napište nám:info@blokprotiislamizaci.cz

Stanovy spolku

Blok proti islamizaci, z. s.

 1. NÁZEV A SÍDLO
  • Název spolku je: Blok proti islamizaci, z. s. (dále jen „spolek“).
  • Sídlem spolku je Praha.

 1. CHARAKTER SPOLKU
  • Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem osob, kteří se staví na odpor islamizaci České republiky.
  • Spolek je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností.

 1. ÚČEL SPOLKU
  • Základním cílem spolku je:
 • ochrana demokracie, občanských svobod, šíření osvěty, organizace demonstrací a pomoc občanům v konkrétních situacích.
  • K dosažení výše uvedených cílů bude spolek vyvíjet zejména následující činnost:
 • organizování a podpora zapojení občanů do veřejného života,
 • definování společenských priorit a hledání inspirativních příkladů řešení a přístupů k nejdůležitějším politickým oblastem a jejich veřejná publikace,
 • propagační a reprezentační činnost,
 • vydávání tiskových materiálů,
 • pořádání přednášek, seminářů a konferencí,

 1. ČLENSTVÍ VE SPOLKU
  • Členem spolku může být každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí s jeho stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů spolku. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky předsedou spolku. O přijetí rozhoduje výkonný výbor do jednoho měsíce ode dne doručení písemné přihlášky. Přijetí člena se sděluje písemně. Spolek vede evidenci členů.
  • Člen spolku má právo:
 • zúčastnit se členské schůze, přičemž každý člen spolku má při hlasování jeden hlas. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zvolený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně;
 • vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky;
 • po dosažení věku 20 let být volen do orgánů spolku,
 • být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve spolku.
  • Člen spolku má povinnost:
 • dodržovat stanovy, plnit usnesení členské schůze a předsedy;
 • hradit členské příspěvky;
 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly rozporu se zájmy spolku;
 • účastnit se zasedání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
  • Spolek je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy spolku:
 • napomenout člena, napomenutí provede písemně předseda;
 • vyloučení ze spolku.
  • Členství ve spolku zaniká:
 • vystoupením člena spolku, přičemž vystoupení nabývá účinnosti dnem doručení oznámení o vystoupení předsedovi;
 • vyloučením Výkonným výborem;
 • zánikem člena – právnické osoby;
 • úmrtím člena – fyzické osoby;
 • neuhrazením členského příspěvku do konce dubna běžného roku;
 • zánikem spolku.
  • Veškeré závazky budou vůči členovi, který ukončil členství, vypořádány do tří měsíců od ukončení členství. Dnem zániku členství ve spolku zaniká rovněž členství v orgánech spolku.

 1. ORGÁNY SPOLKU
  • Orgány spolku tvoří:
 • členská schůze,
 • výkonný výbor,
 • předseda,
 • kontrolní výbor,
 • krajské divize.

 • Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku. Členskou schůzi svolává nejméně jednou ročně předseda. Členská schůze se sejde také tehdy, požádá-li o to písemně nejméně dvě třetiny členů spolku, a to nejpozději do čtrnácti dnů od doručení takové žádosti předsedovi spolku. Rozhodnutí členské schůze se přijímají hlasováním. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina přítomných členů. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání členské schůze. Jednání řídí obvykle předseda. Zápis z jednání podepisuje předseda a ověřovatel a zasílá se všem členům spolku.
 • Členská schůze má následující pravomoci:
 • volí výkonný výbor spolku, jehož funkční období je dvouleté,
 • schvaluje výroční zprávy a koncepci hospodaření spolku,
 • doplňuje a mění stanovy spolku,
 • stanovuje členské příspěvky,
 • hlasuje o přítomnosti veřejnosti na svém jednání,
 • vykonává dohled nad hospodařením spolku;
 • členská schůze si může rozhodnutím dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány spolku.
  • Výkonný výbor řídí spolek. Výkonný výbor tvoří předseda a 2 další členové, zvolení členskou schůzí. Předseda Výkonného výboru je předsedou spolku. Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za půl roku. Právo účastnit se schůze výkonného výboru s hlasem poradním mají statutární zástupci právnických osob, které jsou členy spolku. Předseda svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena výkonného výboru. Z jednání výkonného výboru pořizuje předseda zápis. Výkonný výbor:
 • na prvním zasedání po zvolení členskou schůzí ze svých členů volí předsedu, funkční období předsedy je dvouleté, možnost zvolení za člena Výkonného výboru není omezena počtem funkčních období,
 • rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou v kompetenci členské schůze nebo předsedy,
 • připravuje jednání členské schůze,
 • rozhoduje o přijetí za člena spolku,
 • kontroluje činnost předsedy, a případných pracovníků spolku,
 • rozhoduje o vyloučení člena spolku,
 • zakládá a ruší krajské divize.
  • Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda zastupuje spolek samostatně. Možnost zvolení předsedou není omezena počtem funkčních období.

Předseda:

 • provádí průběžnou administrativní kontrolu spolku;
 • kontroluje činnost případných pracovníků spolku;
 • hospodaří s majetkem spolku;
 • řídí zasedání Výkonného výboru;
 • pořizuje ze zasedání Výkonného výboru zápis;
 • podává členské schůzi zprávu o hospodaření spolku.
  • Kontrolní výbor je kontrolním a koordinačním orgánem spolku. Kontrolní výbor kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí Členské schůze. Kontrolní výbor má 3 členy volené členskou schůzí.
  • Osoby určené Kontrolním výborem dohlíží na hospodaření spolku.
  • V případě rezignace, úmrtí či ukončení členství člena Kontrolního výboru nastupuje do jeho funkce osoba, která se na Členské schůzi jako kandidát na členství v Kontrolním výboru umístila za posledním zvoleným členem Kontrolního výboru.
  • Výkonný výbor může zakládat a rušit krajské divize spolku.
  • Krajské divize jsou organizační složkou spolku, nemají vlastní stanovy ani samostatnou právní subjektivitu a jsou podřízeny Výkonnému výboru. Krajskou divizi řídí předseda krajské divize.
  • Jednotliví členové krajských divizí vedou samostatně dílčí projekty na regionální úrovni, kterými jsou pověřeni Výkonným výborem, nebo Kontrolním výborem.
  • Osoby organizované v krajských divizích mohou navrhovat členské schůzi kandidáty do Kontrolního výboru.

 1. HOSPODAŘENÍ SPOLKU
  • Majetek spolku tvoří movitý a nemovitý majetek.
  • Zdrojem majetku jsou členské příspěvky, dary, dědictví, granty a výnosy z majetku.
  • Koncepci hospodaření spolku schvaluje členská schůze. Prostředky spolku jsou vynakládány na:
 • naplňování cílů spolku, zejména na šíření osvěty, organizaci demonstrací, podporu zapojení občanů do veřejného života;
 • podporu nekomerčních projektů;
 • zajištění administrativní a právní pomoci;
 • správu spolku;
 • služby a práce nutné k činnosti spolku.
  • Po skončení hospodářského roku podává předseda členské schůzi zúčtování hospodářského roku.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Spolek zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech hlasů členů spolku. V případě zániku spolku provede likvidaci jeho majetku komise schválená členskou schůzí.
  • Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů členů přítomných na členské schůzi.

V Praze dne 1. 5. 2016

Mgr. Jana Borkovcová

All for Joomla All for Webmasters