Napište nám:info@blokprotiislamizaci.cz
Slovenský Ústavní soud: Právo přijímat informace zahrnuje právo přijímat také informace neověřitelné, nepravdivé a zkreslené
3-79e13215b0e216e2816b965878b371e99ee089cc

ŽM, 3.2.2017

Rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky II. .S 307/201445 z 18.12.2014 :

Právo prijímať informácie zahŕňa právo prijímať informácie tak pravdivé, overiteľné a neutrálne, ako aj fiktívne, neoveriteľné, nepravdivé alebo pravdu skresľujúce či prezentujúce určitý svetonázor. Aj informácie, ktoré sú fiktívne, nepresné a nezakladajú sa na pravde, podnecujú recipienta pri konfrontácii s informáciou prijímanou z iných početných zdrojov informácií k tej istej téme ku kritickému mysleniu a potencujú vôľu po vyhľadaní a osvojení si iných názorov na tému. Uvedené smeruje k sebarealizácii človeka a podporuje nekončiaci spoločenský diskurz k téme. Ústavný súd hodnotí túto skutočnosť ako demokratický prvok slobodnej spoločnosti.

 

Ve své žalobě žalovatelka také uvedla, že:“v demokratickej spoločnosti má byť objektivita a nestrannosť určitej informácie ponechaná na úvahu samotnému recipientovi, pričom úlohou štátu nie je cenzurovať a korigovať konkrétne informácie pre recipienta, ale vytvárať podmienky na to, aby existovala pluralita informácií, na základe ktorých si recipient vie vyhodnotiť, či určitá informácia bola alebo nebola objektívna. Nie je úlohou štátu „rozmýšľať za ľudí“ a určovať, ktorá informácia je objektívna a ktorá nie. Požiadavku najvyššieho súdu poskytnúť priestor na vyjadrenie dotknutej osobe nie je podľa sťažovateľky možné absolutizovať, pretože táto nie je v záujme šírenia informácií verejného záujmu splniteľná. Podľa sťažovateľky je nesplniteľnou požiadavkou pre masmédiá napr. na Slovensku, aby poskytovali priestor na vyjadrenie dotknutým osobám k témam verejného záujmu, ktoré sa odohrali v zahraniční, keďže z povahy veci vyplýva, že masmédiá takéto informácie v zásade získavajú sprostredkovane od mediálnych agentúr, pretože nedisponujú prostriedkami ani ľudskými zdrojmi na to, aby ku každej téme verejného záujmu zabezpečili redaktora, ktorý by zabezpečoval bezprostredné stanovisko všetkých dotknutých strán. Táto úloha je podľa názoru sťažovateľky však, prirodzene, nesplniteľná, pretože požiadavka poskytovania aktuálnych informácií v relatívne krátkom čase od momentu odohratia sa udalosti verejného záujmu prevyšuje nad požiadavkou celoplošného pokrytia témy verejného záujmu zo všetkých uhlov pohľadu. Objektívnosť a nestrannosť v tomto zmysle podľa presvedčenia sťažovateľky neznamená poňatie témy z každého uhla pohľadu a oslovenie každej osoby, ktorej sa informácia verejného záujmu týka, ale naopak, znamená požiadavku na novinára, aby pri spracovaní informácie verejného záujmu zhromaždil informácie, ktoré vytvoria dostatočný skutkový základ na to, aby odvysielaná reportáž ako výsledný produkt zberu informácií vychádzala z objektívnych a nestranných informácií.“

Celé usnesení je ke stažení zde.

All for Joomla All for Webmasters